Coded Curator

Coded Curator

By Miss Julaluk Watthananon

  • Category: Education
  • Release Date: 2018-07-27
  • Current Version: 1.6
  • Adult Rating: 4+
  • File Size: 16.88 MB
  • Developer: Miss Julaluk Watthananon
  • Compatibility: Requires iOS 9.0 or later.

Description

Coded - Competency-based Management for Persons with Disabilities’ Education Development. ระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะของผู้พิการ เป็นระบบที่ช่วยให้สมาคมหรือโรงเรียนที่ดูแลผู้พิการสามารถจัดการข้อมูลประวัติ และประเมินสมรรถนะของผู้พิการที่อยู่ภายใต้ความดูแล เพื่อช่วยในการวางแผนการพัฒนาการศึกษา และเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับสมรรถนะของผู้พิการได้ การใช้งาน - ผู้ใช้งานต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนเข้าใช้งานระบบ - ผู้ดูแลหรือครูสามารถจัดการข้อมูลของผู้พิการ และประเมินสมรรถนะของผู้พิการในสังกัดโดยวิธีการสัมภาษณ์และสังเกตุพฤติกรรม - ระบบจะทำการแสดงผล ผลการประเมินสมรรถนะของผู้พิการในสังกัด

Screenshots

keyboard_arrow_up