True Genius School

True Genius School

By TRUE DIGITAL & MEDIA PLATFORM COMPANY LIMITED

Description

Application ช่วยในการสื่อสารระหว่างครู ผู้ปกครอง โรงเรียน - สามารถแจ้งข่าวสารจากโรงเรียน,ครูไปถึงผู้ปกครองและนักเรียน - สามารถสั่งการบ้านผ่านApplication - เพื่อให้ผู้ปกครอง สามารถสื่อสารไปยังครูหรือโรงเรียนได้ - เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนผ่านApplication ได้

Screenshots

keyboard_arrow_up